ร้านดอกไม้ระนอง

ดอกชบา   ดอกบัว   ดอกมะเขือ เป็ต้น

ดอกไม่สมบูรณ์ (Incomplete Flower ) คือดอกที่โครงสร้าง

หลักไม่ครบทั้ง 4 ส่วน อาจจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป เช่น ดอกมะละกอ

ดอกบวบดอกตำลึง   เป็นต้น

ใช้จำนวนเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย

ว่าอยู่ในดอกเดียวกันหรือไม่แบ่งได้ 2 ประเภทคือ

ดอกสมบูรณ์เพศ (Perfect flower)  เป็นดอกมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกัน เช่นดอกชบา ดอกมะเขืือ  ดอกบัวหลวง

ดอกไม่สมบูรณ์เพศ (Inperfect flower) เป็นดอกที่ขาดเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมีย ตัวใดตัวหนึ่งบนดอกนั้น  เช่น ตำลึง ดอกบัว